Kościół p.w. św Jakuba Apostoła w Krzemienicy
Strona Główna
Historia
Duchowieństwo
Zespoły parafialne
EPIDEMIA 2020/2021
Konserwacja zabytku
Kontakt
Cmentarz
Inne zdjęcia
Bierzmowanie 2023
Małżeństwo
GALERIA
Regulaminy
 
 
 
 

Regulaminy

Uprzejmie przypominam, że w Parafii św. Jakuba obowiązuje Regulamin Organisty, który określa obowiązki osoby świeckiej, któremu powierzono wymieniony w Regulaminie status Organisty


Regulamin Pracy Organisty w parafii św Jakuba w Krzemienicy.

 

§ I CHARAKTER PRAWNY STANOWISKA ORGANISTY

1. Organista, będąc  w służbie Bogu i Kościołowi, podlega władzy kościelnej zgodnie z przepisami: prawa kościelnego, Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego oraz niniejszego regulaminu.

2. Organista podlega bezpośrednio władzy kościelnej w zakresie wykonywania obowiązków, w  w zakresie określonym niniejszym regulaminem a w dalszej kolejności Metropolicie.

3. Organista wykonuje swoje obowiązki w oparciu o jedną z następujących form umów:
a) Umowę o pracę,  
b) Umowę zlecenia,
c) Umowę o świadczenie usług muzycznych,
d) Zasadę wolontariatu.

4. Czas pracy i wynagrodzenie w zależności od zawartej umowy określają przepisy państwowe dotyczące tygodniowego czasu pracy i minimalnego wynagrodzenia.

§ II WYMAGANE KWALIFIKACJE ORGANISTY

1. Warunkami podstawowymi do objęcia stanowiska organisty są:
a) przykładne życie według zasad wiary katolickiej,
b) należyte wykształcenie muzyczne i liturgiczne,
c) znajomość obowiązujących przepisów w zakresie prawodawstwa muzyki kościelnej.

2. Uwzględnia się następujące stopnie wykształcenia:
a) Dyplom ukończenia diecezjalnych ośrodków kształcenia organistów,
b) Dyplom ukończenia średnich szkół muzycznych w klasie organów z uzupełnieniem wiedzy liturgicznej,
c) Dyplom ukończenia kierunków „muzyka kościelna” w akademiach muzycznych i wydziałach teologicznych wyższych uczelni,
d) Dyplom ukończenia wyższych szkół muzycznych w klasie organów z odpowiednim uzupełnieniem wiedzy liturgicznej.

§ III OBJĘCIE STANOWISKA ORGANISTY

1. Objęcie stanowiska organisty powinno zadość czynić przepisom Prawa Pracy, Kodeksu Cywilnego  i niniejszego Regulaminu.

2. Organista powinien złożyć następujące dokumenty:
a) podanie,
b) życiorys,
c) świadectwo chrztu św. i ewentualnie ślubu kościelnego,
d) świadectwo wykształcenia ogólnego,
e) świadectwo wykształcenia muzycznego,
f) opinię od poprzedniego pracodawcy (ewentualnie).
3. O zamiarze zawarcia umowy z organistą, kościelna osoba prawna zawiadomi Metropolitę.

§ IV OBOWIĄZKI ORGANISTY

1. Organista winien być wzorem kultury i uprzejmości, szczególnie przy załatwianiu spraw swojego stanowiska. W stosunku do przełożonego jest obowiązany do szacunku oraz podporządkowania się jemu w sprawach służbowych.

2. Organista jako muzyk kościelny jest współodpowiedzialny za kulturę muzyczną w danej wspólnocie parafialnej. Powinien być animatorem w tej dziedzinie, stale doskonaląc swoje umiejętności. Jego obowiązkiem jest rozśpiewać parafię oraz systematycznie wzbogacać repertuar pieśni, ożywiając w ten sposób liturgię i modlitwę tej wspólnoty. Swój zawód organista pojmuje jako powołanie do służby Bogu i Kościołowi.

3. Obowiązki organisty:
a) gra na organach i śpiew podczas wszystkich Mszy świętych i nabożeństw, innych zgromadzeń i uroczystości kościelnych, ślubów i pogrzebów.
b) kierowanie liturgicznym zespołem śpiewaczym, o ile nie ma osobnego dyrygenta,
c) przygotowanie psałterzysty i kantora do liturgii,
d) ćwiczenie  parafian w śpiewie kościelnym,
e) dbanie o godny stan instrumentu,
f) uczestniczenie przynajmniej raz na trzy lata w rekolekcjach dla organistów oraz branie udziału w diecezjalnych kursach organistowskich,

f) Wykonywanie poleceń kościelnej osoby prawnej mających na celu przygotowanie miejsca kultu do godnego świadczenia posługi kościelnej dla wiernych.

§ V UPRAWNIENIA  ORGANISTY

1. Organiście za wykonywane świadczenia oraz pracę należy się  wynagrodzenie - ustalone w oparciu o prawny charakter zatrudnienia /rodzaj umowy/, przepisy ogólne prawa pracy, Kodeksu Cywilnego oraz lokalny zwyczaj. Wysokość wynagrodzenia uwzględniać powinna zalecenia władz kościelnych oraz niniejszego Regulaminu.

2. Zgodnie z przepisami Prawa Pracy organiście należy się prawo do płatnego urlopu. Wszelkie zastępstwa organisty na czas płatnego urlopu opłacane są przez kościelną osobę prawną.

3. Jeśli z lokalnego zwyczaju wynikają dodatkowe dochody organisty /np. użytkowanie mieszkania parafialnego, użytkowanie ziemi kościelnej, tzw. opłatki,/ są one przedmiotem oddzielnej umowy zawartej pomiędzy kościelną osobą prawną a organistą.

4. Zatrudnienie organisty przez kościelną osobę prawną powinno zadość czynić przepisom
o  świadczeniach pracowniczych.

§ VI ROZWIĄZANIE UMOWY Z ORGANISTĄ

1.  Rozwiązanie umowy z organistą  może być wynikiem kształtu umowy, lub wynikać z przepisów Prawa Pracy i Kodeksu Cywilnego.

2.  Rozwiązanie umowy z organistą  bez wypowiedzenia może nastąpić w przypadku:
a) występowania organisty przeciwko Kościołowi,
b) dawania zgorszenia  własnym postępowaniem,
c) karalności przez sądy powszechne i kościelne,
d) niewłaściwego  wypełniania warunków umowy i Regulaminu pracy organistów.

3. Forma rozwiązania umowy z organistą powinna być zgodna  z przepisami prawa   w tej materii.

 

Regulamin został przyjęty do realizacji Proboszcz

Organista

 

…………………….. ……………………………….

Krzemienica dnia ……………….